Penzión Majláthova chata – dostavba

Popis a charakteristika

logo_EU

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti“

op-kahr

Názov a opis projektu:  Penzión Majláthova chata – dostavba

Cieľom projektu je vybudovanie trafostanice, skladov, požičovne športových potrieb, prestrešenia baru na terase, parkovacích miest, infosystému, terénnych a technických úprav, čo výrazne prispeje k rastu konkurencieschopnosti prevádzky Penzión Majláthová chata, ako zariadenia cestovného ruchu, v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu, cestou zvýšenia kvality a sortimentu poskytovaných služieb. Realizácia projektu je nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Projekt zároveň prispieva k obnove a rozvoju prírodného dedičstva, súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu a skvalitnením prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu ako i k zníženiu nezamestnanosti v Prešovskom kraji vytvorením nových pracovných miest.

Projekt zahŕňa aktivity ako vybudovanie mikroinfraštruktúry k stredisku cestovného ruchu, a to: parkovacích miest, odpočívadiel, orientačných a informačných tabúľ s ďalekohľadom ako súčasť tématického náučného chodníka.

Súčasťou projektu je aj modernizácia existujúceho zariadenia cestovného ruchu (Penzión Majláthová chata) a výstavba doplnkových športových služieb (požičovňa športových potrieb).

Cieľom projektu je tiež dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja miestnej lokality, ako i zvyšovanie informatizácie formou zavedenia a využívania prostriedkov informačno – komunikačných technológií.

Projekt je realizovaný na mieste jestvujúceho strediska cestovného ruchu, ktorého súčasťou je zariadenie cestovného ruchu : Penzión Majláthová chata, ktoré je situované v ústí Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách, v blízkosti Štrbského Plesa,  na brehu Popradského plesa, v nadmorskej výške 1 494 m. Penzión Majláthová chata bol skolaudovaný 29. 12. 2010 a následne na jar v roku 2011 daný do celoročnej prevádzky.

Popradské pleso patrí k najväčším plesám na slovenskej strane Vysokých Tatier a má rozlohu 6,88 ha. Studená voda plesa spôsobuje, že je tu pomerne chudobná fauna, predovšetkým predstavovaná nižšími živočíchmi. Pleso má ideálnu polohu. Zbiehajú sa pri ňom ústia Zlomiskovej a Mengusovskej doliny a kulisu dotvára masív Ostrvy. Toto miesto je východiskovým bodom pre túry na tak atraktívne miesta, akým je napr. Veľké Hincovo pleso, najväčšie na našej strane Tatier (20,08 ha), na Rysy a k najvyššie položenej vysokohorskej chate pod sedlom Váhy, ako i na Kôprovský štít a cez Kôprovské sedlo do Tichej doliny. Neďaleko plesa je v limbovom háji unikát svetových horstiev – Symbolický cintorín.

Stredisko cestovného ruchu je komunikačne napojené na prístupovú asfaltovú komunikáciu, slúžiacu ako zásobovacia a príjazdová komunikácia pre zariadenia nachádzajúce sa pri Popradskom plese s osobitným režimom v pásme piateho stupňa ochrany prírody.

Miesto realizácie projektu:  
Mengusovská dolina, Vysoké Tatry, okres Poprad, Prešovský kraj, SR

Prijímateľ: EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o., ul. 29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava

Začatie realizácie projektu: marec 2014
Ukončenie realizácie projektu: október 2014

Výška poskytnutého príspevku: 130 397,92 EUR

Riadiaci orgán : Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–op-kahr–6118/127803s
www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-5791/vyzva-kahr-31sp-1101/

Menu