Profile of the person under Article 7

Profil osoby v zmysle §7 zákona o verejnom obstarávaní

Zákonná povinnosť uverejňovať informácie v profile osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní informácie podľa zákona o VO v znení po 19. novele Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní

§ 22

(1) Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskej únie (ďalej len “publikačný úrad”) a úradu na uverejnenie. Predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie možno uverejniť na internete v →profile verejného obstarávateľa (v profile osoby podľa § 7) alebo v profile obstarávateľa podľa § 23 ods. 2.

(2) V →profile verejného obstarávateľa (v profile osoby podľa § 7) alebo v profile obstarávateľa možno uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie, ako sú kontaktné osoby, telefónne čísla, faxové čísla, adresy a e-mailové adresy. V záujme zvýšenia informovanosti môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ na internete uverejniť v plnom znení súťažné podklady, technické požiadavky a dodatočné informácie.

§ 23

(2) Pred uverejnením predbežného oznámenia a pravidelného informatívneho oznámenia v →profile verejného obstarávateľa (v profile osoby podľa § 7) alebo v profile obstarávateľa sa pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou.

(4) Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu alebo uverejnené v →profile verejného obstarávateľa (v profile osoby podľa § 7) alebo v profile obstarávateľa. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu alebo uverejnenia v →profile verejného obstarávateľa (v profile osoby podľa § 7) alebo v profile obstarávateľa sa takisto nemení.

§ 44

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v →profile verejného obstarávateľa (v profile osoby podľa § 7). Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.

§ 92

(5) Verejný obstarávateľ môže oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. V záujme zvyšovania informovanosti možno v tomto profile uverejňovať aj ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
Všeobecné informácie

  1. Spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o., ktorá požiadala o nenávratný finančný príspevok na projekt “Penzión Majláthova chata – dostavba”, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3 – Cestovný ruch, opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31SP-1101, identifikátor žiadosti o NFP 415823. Kód žiadosti o NFP (ITMS kód) zatiaľ nepridelený, sa stala dotovanou osobou, t.j. osobou podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.
  2. Spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. na realizáciu časti projektu “Penzión Majláthova chata – dostavba” hodlá zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania podlimitnej zákazky na stavebné práce a v malej miere aj na tovary (podprahová zákazka) použitím štandardného formulára IS ZÚ ÚVO podľa prílohy č. 4 Vyhlášky ÚVO č. 530/2009 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní.3. Kontaktnou osobou pre tento vyhlásený postup bola určená pani Michaela Miklošiová, sekretariát spoločnosti EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o., tel.: +421 252963015, e-mail: equisinvest@equisinvest.sk.
  3. Poradcom pre verejné obstarávanie pre tento vyhlásený postup bol určený podľa zmluvy pán Ing. Michal Maťaš, CSc., osoba zapísaná na Úrade pre verejné obstarávanie v Zozname odborne spôsobilých osôb pod reg. č. Š0003-05-2001, konateľ Prvej obstarávateľskej spol. s r.o., so sídlom Hattalova 2, mestská časť Bratislava – Nové Mesto, SK-831 03 Bratislava III., Slovenská republika, IČO: 46109579, tel.: +421 905829508, e-mail: michal.matas@obstaravatelska.sk.

Vysvetľovanie, zmeny a doplnky podmienok účasti, súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie

1. Spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. hodlá v súvislosti s vyhláseným postupom verejného obstarávania zverejňovať vysvetlenia, zmeny a doplnky podmienok účasti, súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie na tomto profile.

Zákonom určené povinné a odporúčané zverejňovanie informácií

EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o.

 Osoba podľa §7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení po 19. novele

Adresa: EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o., ul. 29. augusta 28/D 811 09 Bratislava I., mestská časť Bratislava – Staré Mesto, SR

Tel: +421 2 52963015, fax: +421 2 52963016, e-mail: equisinvest@equisinvest.sk, domovská stránka http://www.equisinvest.sk

Registračné číslo verejného obstarávania EIC-01/2013/plvs/P/MM

Žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní

podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác a podprahovej zákazky na dodávku tovarov

Registračné číslo verejného obstarávania: EIC-01/2013/plvs/P/MM

Vybrané položky z CPV: Hlavný slovník: 45212172-2 Stavebné práce na objektoch rekreačných stredísk, 37400000-2 Športový tovar a výbava.

Názov predmetu zákazky: Realizácie časti projektu „Penzión Majláthova chata – dostavba“ (podlimitná zákazka na stavebné práce a podprahová zákazka na tovar)

Výzva zverejnená: oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 084/2013 číslo 6728 – MSP, z 30. apríla 2013, a bolo vypracované a zadané na zverejnenie podľa štandardného e-formulára IS ZÚ ÚVO v súlade s predpisom: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní.

Meno, priezvisko a tituly (obchodné meno / názov spoločnosti) ktorá žiada o účasť:

________________________________________________

údaj podľa dokladu o oprávnení podnikať

 

Adresa pre doručovanie na účely tohto verejného obstarávania (ak je iná ako adresa sídla žiadateľa)

_______________________________________________

ulica, č. d. PSČ, obec (prípadne časť obce, ak sa uplatňuje)

 

Meno priezvisko, tituly a postavenie štatutárneho zástupcu žiadateľa

____________________________________

štatutárny zástupca žiadateľa

 

Meno priezvisko, tituly a postavenie kontaktnej osoby žiadateľa pre tento prípad verejného obstarávania *)

____________________________________

kontaktná osoba žiadateľa

 

Telekomunikačné údaje žiadateľa:

Pevná linka *):  ____________________

Fax *):               ____________________

Mobil *):           ____________________

E-mail *):          _____________________   max. kapacita v MBytoch  ____

Domovská stránka:   _______________

 

Obchodné údaje žiadateľa:

IČO:  __________________

DIČ:   __________________

IČ DPH:  __________________

Peňažný ústav:   ___________________

Číslo účtu:          ___________________

 

Ponuku hodlám predložiť:

na obe časti predmetu zákazky:                 áno        nie

len na uskutočnenie stavebnej práce:        áno        nie

len na dodávku tovaru:                               áno        nie

 

 

V Bratislave: ______ mája 2013

 

Touto žiadosťou o účasť podanou v určenej lehote v súlade s § 17 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení po 20. novele, žiadam záväzne o zaradenie do procesu verejného obstarávania organizovaného spoločnosťou EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. v postavení osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 24 ods. 1, písm. a) a ods. 2 zákona na podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác a podprahovej zákazky na dodávku tovarov a súčasne žiadame o poskytnutie / elektronické zaslanie súťažných podkladov a vyjadrujem súhlas so spracovaním našich osobných údajov (ak budú vyžadované a ak budú poskytnuté) pre účely tohto zadávania zákazky.

 

__________________________________________                                   

štatutárny zástupca potenciálneho záujemcu

 

 

Všetky zákonom určené dokumenty na zverejnenie sú prístupné na profile “osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní” – EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. zriadenom na elektronickom úložisku Ministerstva vnútra SR, ktoré je súčasťou Vestníka verejného obstarávania.

www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/14131/128481

Menu