Penzión Majláthova horská chata

Popis a charakteristika

logo_EU

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti“

op-kahr

Názov a opis projektu:  Penzión Majláthova horská chata

Projekt je zrealizovaný na mieste pôvodného objektu vyhorenej a úplne zbúranej Majláthovej (neskôr Popradskej) chaty, situovanej v malebnom prostredí Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách, v blízkosti Štrbského Plesa, na brehu Popradského plesa, v nadmorskej výške 1 494 m.

Na tomto mieste donedávna stála „drevotriesková“ chatka – bufet, ktorá svojou „socialistickou“ architektúrou skôr narúšala ako dopĺňala celkový dojem. Chatka – bufet bola asanovaná ( 2005 ) a na jej mieste, ktoré je zároveň miestom aj pôvodnej Majláthovej chaty, sa podľa dobových dokladov zrealizoval projekt výstavby Penziónu Majláthova horská chata. Od roku 2005, kedy bola zahájená realizácia stavby nového Penziónu Majláthova horská chata, bola postavená z vlastných zdrojov hrubá stavba vrátane strechy a výplní vonkajších otvorov, ako aj vnútorné inštalácie rozvodov tepla, vody, kanalizácie, elektriny a vybudovania prípojky vody, kanalizácie a elektriny.

V roku 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu: 2510002 OP Konkurencieschopnost a hospodársky rast, Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Opatrenie: 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Výstavba Penziónu Majláthova horská chata prinesla nielen vizuálny efekt v krásnom prostredí Popradského plesa, ale aj efekt z hľadiska možnosti poskytovať kvalitné služby cestovného ruchu, s prihliadnutím na efektívnosť poskytovania týchto služieb tak, aby prevádzkovateľ bol konkurencieschopný v oblasti cestovného ruchu.

Projekt plánuje dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP nadväzne na vykonaný prieskum trhu v regióne a s prihliadnutím na špecifickosť umiestnenia objektu.

Doplnkové služby budú poskytované priamo prevádzkovateľom a v zmysle dohôd z fyzickými, resp. právnickými osobami oprávnenými poskytovať predmetné služby. Realizáciou projektu budú vytvorené v tatranskom regióne nové pracovné miesta.

Po realizácii projektu prevádzkovateľ naplno rozbehne aktivity súvisiace s poskytovaním kvalitných stravovacích a ubytovacích služieb, nakoľko atraktívny vonkajší vzhľad a nový interiér v historizujúcom štýle Penziónu Majláthova horská chata je predpokladom kapacitného napĺňania zariadenia zákazníkmi/turistami zo Slovenska a zahraničia, najmä z krajín Európskej únie.

Miesto realizácie projektu:  Mengusovská dolina, Vysoké Tatry, okres Poprad, Prešovský kraj, Slovenská republika

Prijímateľ:  EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o., ul. 29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava

Obdobie realizácie projektu: máj 2010 – december 2010

Výška poskytnutého príspevku: 286.073,06 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–op-kahr–6118/127803s

Menu