O nás

Spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. vznikla v roku 1996 zo samostatnej organizačnej zložky spoločnosti EQUIS, spol. s.r.o., ktorá bola založená v roku 1991.

Od toho času vytvára vlastný ekonomický, právny, informačný a personálny systém, ktorý umožňuje prehľadným spôsobom obsiahnuť veľké množstvo aspektov problematiky investícií, ekonomiky a trhového prostredia.

Postupne, ako samostatné, avšak personálne a ekonomicky prepojené subjekty, vznikli spoločnosti EQUIS INVEST, s.r.o. pre developerské projekty, CREZAR, s.r.o. pre personálne a výrobné projekty a RETER, s.r.o. pre výskumné a vývojové projekty.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti investičných i neinvestičných aktivít predurčujú spoločnosti v skupine EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. ako seriózneho a solídneho partnera vo všetkých oblastiach ich činností.

Spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. je zapísaná v registri partnerov verejného sektora vedenom MS SR; v registri výskumných organizácií SK CRIS vedenom MŠVVŠ SR a má certifikát kvality ISO 9001.

Spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. má sídlo v Bratislave, ale prostredníctvom organizačných zložiek pôsobí na území celého Slovenska.

Záruky právnej istoty, diskrétnosť a v neposlednom rade garancie úspešného riešenia sú základnými atribútmi spolupráce.

Primárnym cieľom spoločnosti EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. je vysoká kvalita produktov a služieb, čo je zásadným predpokladom pre udržiavanie a získavanie nových klientov. Tento cieľ je možné dosiahnuť kvalitnou prácou všetkých pracovníkov spoločností v celej skupine.

Za týmto účelom vedenie spoločnosti stanovilo politiku kvality:

  1. Kvalita služieb závisí predovšetkým od kvality pracovníkov, ktorí nesú plnú zodpovednosť za poskytované služby.
  2. Zlepšovanie kvality je plánovaným kontinuálnym procesom, ktorý je pravidelne sledovaný a vyhodnocovaný.
  3. Na procese zlepšovania kvality sú v plnej miere zainteresované aj spolupracujúce organizácie, dodávatelia služieb a servis.
  4. Zabezpečenie kvalifikácie a odbornosti pracovníkov.
  5. Systém manažérstva kvality  je pravidelne preverovaný za účelom zlepšovania poskytovania služieb.
  6. Pri výbere produktov a služieb je kladený dôraz na kvalitu.
  7. Zachovávanie korektných a etických vzťahov.
  8. V súlade s politikou kvality spoločnosť pravidelne obnovuje svoje ciele.
equis-invest-logo-final
Menu