Pohľadávky

Faktoring a forfaiting

 • systémová kategorizácia a katalogizácia portfólia a prehľadná evidencia aktuálneho stavu pohľadávok (administrácia a register pohľadávok)
 • správa portfólia pohľadávok
 • postupovanie pohľadávok
 • predfinancovanie ešte nesplatných pohľadávok
 • zápočty pohľadávok
 • umorovanie pohľadávok (dlhopisov)
 • kapitalizácia pohľadávok

Objem zrealizovaných obchodov v celkovej sume 60 mil. €

Aranžovanie vysporiadania pohľadávok

 • vyhodnocovanie rizikových faktorov
 • zabezpečenie uznania dlhu a disponibility majetkom dlžníka
 • mimosúdne urovnanie
 • revitalizácia jestvujúceho investičného a úverového potenciálu
 • ozdravné procesy a krízové vedenie

Objem zrealizovaných obchodov v celkovej sume 320 mil. €

Konkurzné, reštrukturalizačné a likvidačné konania

 • podávanie návrhov na začatie konkurzného (reštrukturalizačného) konania
 • vypracovanie odborných posudkov
 • zastupovanie v konkurzných konaniach
 • konkurzné a exekučné konania
 • likvidácie
 • vykonávanie funkcie likvidátora

Objem zrealizovaných obchodov v celkovej sume 180 mil. €

Menu